Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT !

De consument heeft het recht aan La Boté mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de klant La Boté, gevestigd te 2222 Wiekevorst, Louis Van Bauwelstraat 6, informeren van zijn beslissing tot herroeping per post of per email : info@labote.be

De klant kan hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier maar is dit niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen terug te zenden naar volgend adres: La Boté bvba, Louis van Bauwelstraat 6 te 2222 Wiekevorst en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant La Boté in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door La Boté geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat La Boté op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is La Boté gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen of de dag waarop de Klant het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk ogenblik zich eerst voordoet.

 

 

La Boté bvba

Bijlage 2 van boeken VI en XIV van het wetboek van Economisch recht (WER).

Formulier voor herroeping

-Aan LA BOTE bvba, met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekevorst, Louis Van Bauwelstraat 6, België, telefoonnummer 0032(0)14262941, email : info@labote.be

-Ik/wij(*) deel/delen(*) delen hierbij mee dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Besteld op (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Ontvangen op (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Naam/namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-Handtekening van consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.